محصولات جديد

فرش شهیاد 700 شانه فرش شهیاد 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نسترن 700 شانه فرش نسترن 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش اهورا 700 شانه فرش اهورا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آدرینا 700 شانه فرش آدرینا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش سلطان 700 شانه فرش سلطان 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کهربا 700 شانه فرش کهربا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نایین 700 شانه فرش نایین 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش عرفان 700 شانه فرش عرفان 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش حوض نقره 700 شانه فرش حوض نقره 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ساره 700 شانه فرش ساره 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آرشیدا 700 شانه فرش آرشیدا 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان درباری 700 شانه فرش افشان درباری 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش مانی طرح 700 شانه فرش مانی طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۳ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش فاخر طرح 700 شانه فرش فاخر طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۳ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشانه طرح 700 شانه فرش کاشانه طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۳ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش تارا طرح 700 شانه فرش تارا طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۳ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش فروهر طرح 700 شانه فرش فروهر طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش الیسا طرح 700 شانه فرش الیسا طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش جواهر طرح 700 شانه فرش جواهر طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ترلان طرح 700 شانه فرش ترلان طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان طرح 700 شانه فرش افشان طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ارتین طرح 700 شانه فرش ارتین طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش یگانه طرح 700 شانه فرش یگانه طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش بهشت طرح 700 شانه فرش بهشت طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش باغ معلق طرح 700 شانه فرش باغ معلق طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش بنیتا طرح 700 شانه فرش بنیتا طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ناردون طرح 700 شانه فرش ناردون طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش حوض نقره طرح 700 شانه فرش حوض نقره طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش شهیاد طرح 700 شانه فرش شهیاد طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش باغ ارم طرح 700 شانه فرش باغ ارم طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش مانا طرح 700 شانه فرش مانا طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ارکیده طرح 700 شانه فرش ارکیده طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش شهرزاد طرح 700 شانه فرش شهرزاد طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ایلیا طرح 700 شانه فرش ایلیا طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پانیذ طرح 700 شانه فرش پانیذ طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۶ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نسترن طرح 700 شانه فرش نسترن طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۶ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان هلما طرح 700 شانه فرش افشان هلما طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۶ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش شاهان 1000 شانه فرش شاهان 1000 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۳ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش الی 1000 شانه فرش الی 1000 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۳ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ستاره 1000 شانه فرش ستاره 1000 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۳ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان سلیمی 1000 شانه فرش افشان سلیمی 1000 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۳ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش تاج محل 1000 شانه فرش تاج محل 1000 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش بهرنگ 1000 شانه فرش بهرنگ 1000 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان گلها 1000 شانه فرش افشان گلها 1000 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان شاهی 1000 شانه فرش افشان شاهی 1000 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش هارمونی 1000 شانه فرش هارمونی 1000 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۲ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گل ارا 1000 شانه فرش گل ارا 1000 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاملیا 1000 شانه فرش کاملیا 1000 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کادو 1000 شانه فرش کادو 1000 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ترنج 1000 شانه فرش ترنج 1000 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ تیر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیک
ستاد ساماندهی
logo-samandehi
clear-bug-div
 فرش کاشان   با ارائه ی بستری مناسب با نام  فروشگاه فرش کاشان   برای  خرید فرش ماشینی   شرکت های  تولید فرش   درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان  است که مجموعه تولیدات  صنایع فرش ایران  را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به  بازار فرش  و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  یکی از مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه  ،   فرش 700 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با قیمت تخفیفی و فرش تولیدی است.  ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و در  خرید فرش کاشان  ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت  قالیچه فرش  و  کناره فرش  در سایت خرید فرش ماشینی عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل  فرش سرمه ای  ،  فرش کرم  فرش گردویی  ،  فرش روناسی  فرش آبی فیروزه ای   فرش بادامی  است که در مجموعه بازار فرش با ابعاد  فرش 12 متری  ،  فرش 9 متری  ،  فرش 6 متری  و قالیچه و کناره تولید می شود.  کارخانه فرش  و  قالی کاشان  بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین  فروشگاه اینترنتی فرش  ایران است .  برای کلیه امور  صادرات فرش  و  خرید عمده فرش  می توانید با قسمت پشتیبانی تماس حاصل کنید.