محصولات جديد

فرش ماشینی طرح همتا برجسته 1200 شانه فرش ماشینی طرح همتا برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح هامین 1200 شانه برجسته فرش ماشینی طرح هامین 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نیکا 1200 شانه برجسته فرش نیکا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش مهدیس 1200 شانه برجسته فرش مهدیس 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح ملودی 1200 شانه برجسته فرش ماشینی طرح ملودی 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح گرشا 1200 شانه برجسته فرش ماشینی طرح گرشا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کد 8118 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کد 8118 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش صنوبر 1200 شانه برجسته فرش صنوبر 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح سوگند 1200 شانه برجسته فرش ماشینی طرح سوگند 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح ستیا 1200 شانه برجسته فرش ماشینی طرح ستیا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح سارن 1200 شانه برجسته فرش ماشینی طرح سارن 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش رزیتا 1200 شانه برجسته فرش رزیتا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح درنا 1200 شانه برجسته فرش ماشینی طرح درنا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح جیران برجسته 1200 شانه فرش کاشان طرح جیران برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح تیدا برجسته 1200 شانه فرش کاشان طرح تیدا برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح ترنم 1200 شانه برجسته فرش ماشینی طرح ترنم 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ترلان 1200 شانه برجسته فرش ماشینی ترلان 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی جدید پریماه 1200 شانه برجسته فرش ماشینی جدید پریماه 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش جدید پریزاد 1200 شانه برجسته فرش جدید پریزاد 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان طرح انیسا 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان طرح انیسا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان طرح انتریوم 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان طرح انتریوم 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان رز جدید 1200 شانه برجسته فرش افشان رز جدید 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۲ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان طرح افرا 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان طرح افرا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۲ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان طرح اسلیمی سیلور 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان طرح اسلیمی سیلور 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۲ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان ازیتا 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان ازیتا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۲ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان کد 9170 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان کد 9170 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۲ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان 9050-9052-9053 | 1200 شانه فرش کاشان 9050-9052-9053 | 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۲ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان طرح کد 9021 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان طرح کد 9021 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان طرح کد 9020 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان طرح کد 9020 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش جدید کد 9012 1200 شانه برجسته فرش جدید کد 9012 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان طرح 8601 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان طرح 8601 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش طرح کد 9010 1200 شانه برجسته فرش طرح کد 9010 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان طرح کد 8109 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان طرح کد 8109 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 8104 1200 شانه برجسته فرش کد 8104 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۰ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 8101 1200 شانه برجسته فرش کد 8101 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۰ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کد 8030 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کد 8030 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۰ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کد 8025 1200 شانه برجسته فرش ماشینی کد 8025 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۰ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ونیز 1200 شانه برجسته فرش ونیز 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی نوگل 1200 شانه برجسته فرش ماشینی نوگل 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش مهگل 1200 شانه برجسته فرش مهگل 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گلی 1200 شانه برجسته فرش گلی 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گلنوش 1200 شانه برجسته فرش گلنوش 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گلسان 1200 شانه برجسته فرش گلسان 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش سپیدار 1200 شانه برجسته فرش سپیدار 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 7,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان زراسان 1500 شانه برجسته فرش ماشینی کاشان زراسان 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۰ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 8,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح زرافشان طلاکوب 1500 شانه برجسته فرش کاشان طرح زرافشان طلاکوب 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۰ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 8,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی اسلیمی 1500 شانه برجسته فرش ماشینی اسلیمی 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۰ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 8,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شمس طلاکوب 1500 شانه برجسته فرش ماشینی شمس طلاکوب 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۰ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 8,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش روژان 1500 شانه برجسته فرش روژان 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۰ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 8,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش معراج 1500 شانه برجسته فرش معراج 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۹ آبان، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 8,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
خرید فرش ماشینی کاشانفرش ماشینی کاشان
کلمات رايج جستجو
10 رنگ  8 رنگ  فرش ارزان  پاتریس  فرش مشهد  اریکا  500 شانه  فرش ماشینی  1000 شانه  700 شانه  فرش کاشان  فرش ابریشم  فرش  فرش فیروزه ای  فرش 1200 شانه  فرش پاتریس  فرش 700 شانه  تابلو فرش  تراکم 2550  تراکم 2100  تراکم 3000  قیمت فرش  قیطران  شهر فرش  بازار فرش  فرش 12 متری  فرش ماشینی کاشان  فیروزه ای  خرید فرش  قالی  خرید فرش اینترنتی  خرید اینترنتی فرش  فرش 9 متری  فرش 6 متری  1200 شانه  فرش 14 رنگ  قالیچه  خرید فرش 700 شانه  شهر فرش کاشان  فرش 700 شانه تراکم 2550  تراکم  تراکم 2550  12 متری  شاهرخ  سرمه ای  carpet  1000  700  1200  فرش یلدای کویر  نگین مشهد  فرش قیطران  فرش ستاره کویر  فرش مشهد اردهال  دنیای فرش  فرش عظیم زاده  کهکشان  ارکیده  باغ بهشت  افشان  فرش نگین مشهد  tva  ماهی  فرش 12متری  کناره  گلیم  فرش 1000 شانه  6 متری  فرش 500 شانه  tva lhadkd  فرش 1000 شانه تراکم 3000  قیمت فرش 6 متری  طرح چیچک  قیمت فرش کاشان  فرش ماشینی 1000 شانه  فرش خوب  فرش 1200 شانه تراکم 3600  فرش طرح برجسته ۱۲۰۰ شانه  1200 شانه تراکم 3600  فرش تراکم 3000  فرش طرح 700  700 شانه تراکم 2550  فرش هزار شانه  فرش 12 رنگ  خرید فرش ماشینی  خرید فرش کاشان  قیمت فرش ماشینی  طرح فرش  فروش فرش  فرش ماشینی 700 شانه  کارخانه فرش  700 reeds  قیمت فرش 1200 شانه  فرش طرح 700 شانه  قیمت فرش 500 شانه  خرید اینترنتی فرش کاشان  قیمت فرش طرح 700  فرش قیمت مناسب  کارخانه فرش کاشان  فرش درجه يک  1500 شانه تراکم 4500 طرح طلا کوب 
 

 فرش کاشان  با ارائه ی بستری مناسب با نام  فروشگاه فرش کاشان   برای  خرید فرش ماشینی   شرکت های  تولید فرش   درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان  است که مجموعه تولیدات  صنایع فرش ایران  را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به  بازار فرش  و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  یکی از مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه  ،   فرش 700 شانه تراکم 3000  ، فرش 1500 شانه تراکم 4500 ، فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با قیمت تخفیفی و فرش تولیدی است.  ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و در  خرید فرش کاشان  ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت  قالیچه فرش  و  کناره فرش  در سایت خرید فرش ماشینی عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل  فرش سرمه ای  ،  فرش کرم  فرش گردویی  ،  فرش روناسی  فرش آبی فیروزه ای   فرش بادامی  است که در مجموعه بازار فرش با ابعاد  فرش 12 متری  ،  فرش 9 متری  ،  فرش 6 متری  و قالیچه و کناره تولید می شود.  کارخانه فرش  و  قالی کاشان  بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین  فروشگاه اینترنتی فرش  ایران است .  برای کلیه امور  صادرات فرش  و  خرید عمده فرش  می توانید با قسمت پشتیبانی تماس حاصل کنید.