محصولات جديد

فرش آلتون جدید 1500 شانه برجسته فرش آلتون جدید 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۵ بهمن، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 8,100,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش الی 1500 شانه برجسته فرش الی 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۵ بهمن، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 8,100,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی اساطیر 1500 شانه برجسته فرش ماشینی اساطیر 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۵ بهمن، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 8,100,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی دل جان  1500 شانه فرش ماشینی دل جان 1500 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۵ بهمن، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 8,100,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سولینا 1500 شانه فرش ماشینی سولینا 1500 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۵ بهمن، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 8,100,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح همتا 1500 شانه فرش کاشان طرح همتا 1500 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۵ بهمن، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 8,100,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاترینا 1500 شانه فرش ماشینی کاترینا 1500 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۴ بهمن، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 8,100,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح زانیار  1500 شانه فرش کاشان طرح زانیار 1500 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۴ بهمن، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 8,100,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح زر گل 1500 شانه فرش کاشان طرح زر گل 1500 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۴ بهمن، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 8,100,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش  وینتیج کد 1010گل برجسته  1000 شانه فرش وینتیج کد 1010گل برجسته 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آذین 1000 شانه گل برجسته فرش آذین 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش طرح شادلین 1000 شانه برجسته فرش طرح شادلین 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 271  برجسته 1000 شانه فرش کد 271 برجسته 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 241 برجسته 1000 شانه فرش کد 241 برجسته 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان کد 220  برجسته 1000 شانه فرش کاشان کد 220 برجسته 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی وینتیج سارن 1000 شانه برجسته فرش ماشینی وینتیج سارن 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 101--- 1000 شانه برجسته فرش کد 101--- 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گلزار 1000 شانه برجسته فرش گلزار 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 903-902 گل برجسته 1000 شانه فرش کد 903-902 گل برجسته 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کد 601-602-603 --1000 شانه برجسته فرش ماشینی کد 601-602-603 --1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 703--- 1000 شانه گل برجسته فرش کد 703--- 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گل برجسته 702--- 1000 شانه فرش گل برجسته 702--- 1000 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گل برجسته کد 701--- 1000 شانه فرش گل برجسته کد 701--- 1000 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان کد 401--- 1000 شانه برجسته فرش کاشان کد 401--- 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 525 گل برجسته 1000 شانه فرش کد 525 گل برجسته 1000 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای کد 402--- 1000 شانه برجسته فرش زیبای کد 402--- 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 209--- 1000 شانه برجسته فرش کد 209--- 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 207 گل برجسته 1000 شانه فرش کد 207 گل برجسته 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۳ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 206- 1000 شانه گل برجسته فرش کد 206- 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۳ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کد 205 1000 شانه گل برجسته فرش کد 205 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۳ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گل برجسته طرح تندیس 1000 شانه فرش گل برجسته طرح تندیس 1000 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش تاک 1000 شانه گل برجسته فرش تاک 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آناک 1000 شانه برجسته فرش آناک 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته اتنا 1000 شانه فرش برجسته اتنا 1000 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ دی، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح گل آرا 700 شانه فرش کاشان طرح گل آرا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۳ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح سوگند 700 شانه فرش کاشان طرح سوگند 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۳ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح لیندا 700 شانه فرش کاشان طرح لیندا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۳ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح فروزان 700 شانه فرش کاشان طرح فروزان 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۲ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح شاهسون 700 شانه فرش کاشان طرح شاهسون 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۲ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح سهند 700 شانه فرش ماشینی طرح سهند 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۲ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح ژیکا 700 شانه فرش کاشان طرح ژیکا 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۲ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح رومیسا 700 شانه فرش کاشان طرح رومیسا 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۱ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح الما طلاکوب 700 شانه فرش کاشان طرح الما طلاکوب 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۱ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح افشان  700 شانه فرش کاشان طرح افشان 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۱ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح اصفهان 700 شانه فرش کاشان طرح اصفهان 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۰ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی اسلیمی وینتیج (700 شانه) فرش ماشینی اسلیمی وینتیج (700 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۰ آذر، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 6,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پگاه 1200 شانه فرش ماشینی پگاه 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۲ آبان، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 7,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح جدید قصر 1200 شانه فرش کاشان طرح جدید قصر 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۲ آبان، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 7,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح افشان انا 1200 شانه فرش کاشان طرح افشان انا 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۲ آبان، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 7,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش  طرح نسیم 1200 شانه فرش طرح نسیم 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۲ آبان، ۱۴۰۱
سازنده:

قيمت: 7,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
خرید فرش ماشینی کاشانفرش ماشینی کاشان
کلمات رايج جستجو
10 رنگ  8 رنگ  فرش ارزان  پاتریس  فرش مشهد  اریکا  500 شانه  فرش ماشینی  1000 شانه  700 شانه  فرش کاشان  فرش ابریشم  فرش  فرش فیروزه ای  فرش 1200 شانه  فرش پاتریس  فرش 700 شانه  تابلو فرش  تراکم 2550  تراکم 2100  تراکم 3000  قیمت فرش  قیطران  شهر فرش  بازار فرش  فرش 12 متری  فرش ماشینی کاشان  فیروزه ای  خرید فرش  قالی  خرید فرش اینترنتی  خرید اینترنتی فرش  فرش 9 متری  فرش 6 متری  1200 شانه  فرش 14 رنگ  قالیچه  خرید فرش 700 شانه  شهر فرش کاشان  فرش 700 شانه تراکم 2550  تراکم  تراکم 2550  12 متری  شاهرخ  سرمه ای  carpet  1000  700  1200  فرش یلدای کویر  نگین مشهد  فرش قیطران  فرش ستاره کویر  فرش مشهد اردهال  دنیای فرش  فرش عظیم زاده  کهکشان  ارکیده  باغ بهشت  افشان  فرش نگین مشهد  tva  ماهی  فرش 12متری  کناره  گلیم  فرش 1000 شانه  6 متری  فرش 500 شانه  tva lhadkd  فرش 1000 شانه تراکم 3000  قیمت فرش 6 متری  طرح چیچک  قیمت فرش کاشان  فرش ماشینی 1000 شانه  فرش خوب  فرش 1200 شانه تراکم 3600  فرش طرح برجسته ۱۲۰۰ شانه  1200 شانه تراکم 3600  فرش تراکم 3000  فرش طرح 700  700 شانه تراکم 2550  فرش هزار شانه  فرش 12 رنگ  خرید فرش ماشینی  خرید فرش کاشان  قیمت فرش ماشینی  طرح فرش  فروش فرش  فرش ماشینی 700 شانه  کارخانه فرش  700 reeds  قیمت فرش 1200 شانه  فرش طرح 700 شانه  قیمت فرش 500 شانه  خرید اینترنتی فرش کاشان  قیمت فرش طرح 700  فرش قیمت مناسب  کارخانه فرش کاشان  فرش درجه يک  1500 شانه تراکم 4500 طرح طلا کوب 
 

 فرش کاشان  با ارائه ی بستری مناسب با نام  فروشگاه فرش کاشان   برای  خرید فرش ماشینی   شرکت های  تولید فرش   درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان  است که مجموعه تولیدات  صنایع فرش ایران  را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به  بازار فرش  و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  یکی از مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه  ،   فرش 700 شانه تراکم 3000  ، فرش 1500 شانه تراکم 4500 ، فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با قیمت تخفیفی و فرش تولیدی است.  ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و در  خرید فرش کاشان  ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت  قالیچه فرش  و  کناره فرش  در سایت خرید فرش ماشینی عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل  فرش سرمه ای  ،  فرش کرم  فرش گردویی  ،  فرش روناسی  فرش آبی فیروزه ای   فرش بادامی  است که در مجموعه بازار فرش با ابعاد  فرش 12 متری  ،  فرش 9 متری  ،  فرش 6 متری  و قالیچه و کناره تولید می شود.  کارخانه فرش  و  قالی کاشان  بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین  فروشگاه اینترنتی فرش  ایران است .  برای کلیه امور  صادرات فرش  و  خرید عمده فرش  می توانید با قسمت پشتیبانی تماس حاصل کنید.