آشنایی با عیوب فرش

eyb-farsh-kalafarsh.jpg

( بسمه تعالي ) 
 
آشـنـايـي بـا عيـوب فـرش 
الف)عيوب مربوط به مواد اوليه فرش

1-مواد اوليه نامرغوب 2-رنگرزي نامرغوب  
 
ب) عيوب مربوط به ابعاد فرش ماشینی

1-کجي کناره فرش                   2-شانه دار شدن ( سرکجي )  
3-شمشيري شدن                   4-بالازدگي  
5-پائين زدگي                   6-تورفتگي و شکم دادگي  
 
ج ) عيوب مرحله بافت و پرداخت فرش
1- پوکي                         2- چند چين يک پود  
3- دودست شدن                   4- کيسي  
5- لوچه داشتن                    6- ذرتي شدن  
7- بره بره شدن                    8- ترکيدگي فرش 
9- رهاکردن سرپود حين بافت فرش ماشینی
10-ترنج دار شدن                   11- لوله شدن  
12-شکستگي ( شکست فيزيکي ) 
13-گره جفتي  
14-شيرازه ( کناره پيچ ) بعد از اتمام بافت فرش  
15-عدم پيش کشي  
16-دو دست شدن بافت  
 
د) عيوب مربوط به طرح ونقش فرش 

1-عدم اصالت طرح و رنگ  
2-عدم تناسب عناصر طرح با ابعاد فرش  
3-يک اندازه نبودن واگيزه هاي فرش  
4-عدم پخش صحيح عناصر و نگاره هاي فرش ( خلوتي و يا تراکم نقوش )  5- عدم تناسب طرح با رج شمار  
6-عدم تناسب عناصر و نگاره هاي طرح با يکديگر  
7-عدم پخش صحيح رنگها در نقشه  
8-شکستگي بندها ، خطوط منحني و گلها  
 
1- بالا زدگي :  
زياد شدن طول بيش از اندازه موردنظر  
الف) ضخيم بودن بيش از حد چله ، پود يا خامه نسبت به رجشمار   ب) شل بودن چله ها   ج) دفتين زدن کم   د) دو دست شدن بافت   ه) تراکم (پربودن) چله ها  
 
2- پائين زدگي (کوبيدگي) : 
کمتر شدن طول فرش از اندازه واقعي  
الف) نازك بودن بيش از حد چله ، پود يا خامه نسبت به رجشمار   ب) سفت بودن چله ها بيش از حد لازم   ج) دفتين زدن زياد   د) دودست شدن بافت   ه) با فاصله بودن چله ها  
 
3- کج شدن فرش  
خارج شدن از چهارچوب گونيا نبودن گوشه ها  
الف) کج بودن دار ، موازي نبودن سردار و زيردار موازي نبودن راست روها – گونيا نبودن دار   ب) کج بودن مهار اوليه فرش  
ج) عدم دقت در پائين کشي يا دار گرداني  
 
4- لوچه(کج شدن لبه فرش) :  
بيرون زدن يک گوشه فرش هم از طول هم از عرض  
الف ) شل بودن يک گوشه فرش هم از طول هم از عرض  
ب ) بريدن نادرست چله هاي فرش از يک طرف ، در حالي که چله ها سفت هستند ، باعث مي شود فشار روي چله ها و گره هاي طرف ديگر بيشتر شده وگوشه ديگر فرش بيرون زدگي پيدا کند.  
لذا جهت پيشگيري ، پيش از بريدن ، چله ها را شل مي کنند . يا چله ها را به چند قسمت تقسيم کرده و بريدن را از وسط شروع کرده و به فواصل 10 سانتي متر از طرفين مي برند.  
 
5- تورفتگي و شکم دادگي :  
تو رفتگي ، شک دادگي و صاف نبودن کناره فرش  
الف) پودکشي نامناسب وزياد کشيدن پود باعث جمع شدن و کم کشيدن پود باعث بيرون زدن عرض فرش مي شود.  
ب) پرتاب بودن پود ضخيم   ج) شل بودن چله ها در کنار فرش   د) نداشتن کوجي ( در دارهاي فاقد کوجي )   ه) عدم پخش چله بطور مناسب در سردار  
 
6- کيسي : 
بادکردن يک قسمت فرش  
الف) زياد کشيدن پود در پائين و بالاي فرش وجمع شدن گليم بافي اول و آخر فرش   ب) شل وسفت شدن چله ها هنگام بافت  
‌ج) استفاده مواد اوليه مصنوعي ، چله و پود پنبه پلي استر باعث مي شود فرش ماشینی هنگام استفاده کيس بخورد . 
‌د) مدور نبودن زير دار  
‌ه) عدم رعايت دوخت صحيح فرش به زيردار در هنگام پائين کشي  
‌و) قرار گرفتن پرز و يا هر شيء اضافي در هنگام لوله شدن فرش به دور زيردار  
 
7- سرپود :  
بيرون زدن سرپود بين پرزها ( عيب مرحله بافت ) در مرحله پرداخت .  
الف) رها کردن سرپود در بين پرزها  
ب) استفاده از دفتين نامناسب يا کوبيدن نامناسب که باعث پاره شدن پودها مي شود . 
 
 
8- ترنج داشتن :  
جابجا شدن ترنج از مرکز فرش  
الف) اگر از بالا زدگي و پائين زدگي در فرش کنترل نشود و بعد از بافت ، فرش اضافه طول يا کاهش طول پيدا مي کند و باعث مي شود ترنج در مرکز فرش قرار نگيرد.  
ب) يکنواخت نبودن فاصله چله ها و مشخص نبودن چله وسط  

ج) دودست شدن بافت  
د) تغيير ضخامت نخ پود يا خامه مصرفي در انتهاي نيمه اول يا ابتداي نيمه دوم فرش   ه) افزودن ويا کاستن رج هاي فرش  
روش هاي تشخيص : با نگاه کردن ، با تا کردن فرش ، با اندازه گيري توسط متر  
 
9- عدم تقارن يک طرح در قسمتهاي ديگر فرش :  
براي جلوگيري از اين عيب ، بايد چله ها نشان گذاري شده و فاصله نشان ها با هم برابر باشند. نقشه خواني از تار وسط شروع شده و بالا زدگي و پائين زدگي در چند رج اول کنترل شود.  
الف) بالا زدگي و پائين زدگي در ابتداي فرش   ب) پر وتنک بودن چله ها  
ج) نقشه خواني غلط يا غلط بافي نقشه  
 
10- لول شدن ( پيچيدگي کناره هاي فرش ) :  
پيچيدن کناره هاي فرش به سمت داخل   الف) پر تاب بودن پود ضخيم   ب) زياد کشيدن پود ضخيم   ج) شدت ضربان دفتين  
د) ضخيم بودن بيش از حد خامه  
 
11-پوکي فرش :  
مقدار تراك پرزها در فرش کاهش مي يابد  الف ) گره جفتي  
‌ب) بي گره بافي يا گره يو شکل 
‌ج) عدم تناسب ضخامت خامه ( کاسته شدن ) نسبت به ضخامت نخ چله و پود ( افزايش آنها )  

د) عدم تناسب وزن ( کم شدن ) فرش نسبت به ابعاد  
 
12- شل بودن فرش :  
الف) استفاده از مواد اوليه نامرغوب   ب) دفتين زدن کم ويا بد دفتين زدن  
ج) عدم استفاده از پود نازك و چند چين بودن پود  
 
13- بره بره شدن :  
نايکنواختي درر ارتفاع پرز فرش  
الف) استفاده از قيچي نامناسب با رج شمار   ب) استفاده از قيچي کند   ج)بي دقتي در بريدن پرز فرش  
( قيچي بايد به موازات فرش گرفته شود و زاويه نداشته باشد ) 
 
14-ذرتي شدن  : 
کوتاه شدن بيش از حد پرز فرش در مرحله پرداخت   الف) استفاده از قيچي نامناسب با رجشمار فرش  
ب) زياد قيچي کردن پرز فرش و ديده شده تارها و پودها  
 

غ15-رگه دارشدن ودو رنگي فرش :  
تيير رنگ خامه در يک قسمت از فرش   الف ) عدم تهيه مواد اوليه به مقدار مناسب   ب ) عدم رنگرزي مناسب خامه  
ج ) جابجايي رنگها در نقشه خواني ونقشه بافي  
د) زياد طول کشيدن زمان بافت ( فرشي که زياد روي دار بماند به مرور زمان و تأثير گرما و رطوبت دچار دو رنگي مي شود )  
ه ) استفاده از مواد رنگزا و يا مواد اوليه نامرغوب  
 
16-چند چين يک پود :  
زدن پود نازك هرچند رج يکبار  
وظيفه پود نازك در بافت فرش ، اتصال و دوخت تمامي چله ها به يکديگر مي باشد.  
 
17- سره :  
اگر فرش را از قسمت طولي از وسط تا کنيم ، عرض يک سره فرش بلندتر يا کوتاه تر از سره ديگر( سره عرضي ) مي شود.  

الف) عدم دقت ومهارت بافنده در کشش پود 

ب) سفت گرفتن چله ها  

‌ج) پخش نشدن درست چله ها در سردار  
‌د) استفاده از چله نازکتر يا ضخيم تر از رجشمار فرش در يک طرف فرش نسبت به طرف ديگر آن  
 
18- شانه دار شدن (سرکجي) :  
اگر طول يک طرف فرش از طول طرف ديگر آن کوتاه تر يا بلندتر باشد.  
الف) تراکم زياد چله ها در يک طرف فرش   ب) شل بودن چله ها در يک طرف دار   ج) عدم يکنواختي در کوبيدن دفه ( دفتين )  د) موازي نبودن سردار و زير دار  
ه) سفت نمودن بيش از حد گوه ها و پيچ هاي تعبيه شده در سردار  
 
19-شمشيري شدن  :  
فرورفتگي و بيرون زدگي پائين و يا بالاي فرش   الف) شل بودن قسمت گليم باف فرش   ب) تناسب گليم باف نسبت به ابعاد فرش   ج) انحنا داشتن و کج بودن زيردار  
 
20-خلوتي و يا تراکم نقوش :  
عدم تناسب مطلوب پخش گلها و ديگر نقوش مورد استفاده در متن فرش   الف ) خلوت بودن نقشه  
ب) عدم مهارت بافنده در بافت نقشه هاي پر و شلوغ  
لازم به ذکر است انواع لچک ترنج هاي کف ساده از اين امر مستثني مي باشند.  
 
21-  بدنما شدن پشت فرش ( پود نما شدن ) :  
خط سفيدي از پشت فرش بين رج ها ديده مي شود. پود نازك از پشت فرش بيرون مي زند.  
الف) سفت زدن پود نازك  
ب) کلفت تر بودن پود ضخيم بيش از حد لازم نسبت به رجشمار فرش  

ج) دفتين زدن کم  

د) پيشکشي نکردن گره ها  
ه) شل زدن بيش از حد پود نازك  
 
22-  شيرازه نامناسب :  
الف) نايکنواختي وناصاف پيچيدن شيرازه يا کناره پيچ ، با ضخامت هاي مختلف   ب) عدم دقت در کشش پود ضخيم يانخ شيرازه در هر رج

محمد رضا عابد

برچسب :
فرش , مرجوعی , فرش ماشینی ,
نـظـرات
نام و نام خانوادگی : *
عنوان مطلب :
نظر شما : *
دیگر مطالب کاربردی
ابعاد فرش ماشینی کاشان برای تمامی مکان های خانه
راهنمای خرید فرش اتاق خواب
عوامل تعیین کننده قیمت فرش ماشینی
تفاوت تابلو فرش ماشینی و دستبافت
ویژگی فرش دستبافت گونه
خرید فرش ماشینی کاشانفرش ماشینی کاشان
کلمات رايج جستجو
10 رنگ  8 رنگ  فرش ارزان  پاتریس  فرش مشهد  اریکا  500 شانه  فرش ماشینی  1000 شانه  700 شانه  فرش کاشان  فرش ابریشم  فرش  فرش فیروزه ای  فرش 1200 شانه  فرش پاتریس  فرش 700 شانه  تابلو فرش  تراکم 2550  تراکم 2100  تراکم 3000  قیمت فرش  قیطران  شهر فرش  بازار فرش  فرش 12 متری  فرش ماشینی کاشان  فیروزه ای  خرید فرش  قالی  خرید فرش اینترنتی  خرید اینترنتی فرش  فرش 9 متری  فرش 6 متری  1200 شانه  فرش 14 رنگ  قالیچه  خرید فرش 700 شانه  شهر فرش کاشان  فرش 700 شانه تراکم 2550  تراکم  تراکم 2550  12 متری  شاهرخ  سرمه ای  carpet  1000  700  1200  فرش یلدای کویر  نگین مشهد  فرش قیطران  فرش ستاره کویر  فرش مشهد اردهال  دنیای فرش  فرش عظیم زاده  کهکشان  ارکیده  باغ بهشت  افشان  فرش نگین مشهد  tva  ماهی  فرش 12متری  کناره  گلیم  فرش 1000 شانه  6 متری  فرش 500 شانه  tva lhadkd  فرش 1000 شانه تراکم 3000  قیمت فرش 6 متری  طرح چیچک  قیمت فرش کاشان  فرش ماشینی 1000 شانه  فرش خوب  فرش 1200 شانه تراکم 3600  فرش طرح برجسته ۱۲۰۰ شانه  1200 شانه تراکم 3600  فرش تراکم 3000  فرش طرح 700  700 شانه تراکم 2550  فرش هزار شانه  فرش 12 رنگ  خرید فرش ماشینی  خرید فرش کاشان  قیمت فرش ماشینی  طرح فرش  فروش فرش  فرش ماشینی 700 شانه  کارخانه فرش  700 reeds  قیمت فرش 1200 شانه  فرش طرح 700 شانه  قیمت فرش 500 شانه  خرید اینترنتی فرش کاشان  قیمت فرش طرح 700  فرش قیمت مناسب  کارخانه فرش کاشان  فرش درجه يک  1500 شانه تراکم 4500 طرح طلا کوب 
 

 فرش کاشان  با ارائه ی بستری مناسب با نام  فروشگاه فرش کاشان   برای  خرید فرش ماشینی   شرکت های  تولید فرش   درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان  است که مجموعه تولیدات  صنایع فرش ایران  را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به  بازار فرش  و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  یکی از مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه  ،   فرش 700 شانه تراکم 3000  ، فرش 1500 شانه تراکم 4500 ، فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با قیمت تخفیفی و فرش تولیدی است.  ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و در  خرید فرش کاشان  ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت  قالیچه فرش  و  کناره فرش  در سایت خرید فرش ماشینی عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل  فرش سرمه ای  ،  فرش کرم  فرش گردویی  ،  فرش روناسی  فرش آبی فیروزه ای   فرش بادامی  است که در مجموعه بازار فرش با ابعاد  فرش 12 متری  ،  فرش 9 متری  ،  فرش 6 متری  و قالیچه و کناره تولید می شود.  کارخانه فرش  و  قالی کاشان  بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین  فروشگاه اینترنتی فرش  ایران است .  برای کلیه امور  صادرات فرش  و  خرید عمده فرش  می توانید با قسمت پشتیبانی تماس حاصل کنید.