آشنایی با عیوب فرش

eyb-farsh-kalafarsh.jpg

( بسمه تعالي ) 
 
آشـنـايـي بـا عيـوب فـرش 
الف) عيوب مربوط به مواد اوليه فرش

1- مواد اوليه نامرغوب 2- رنگرزي نامرغوب  
 
ب ) عيوب مربوط به ابعاد فرش ماشینی

1- کجي کناره فرش                   2- شانه دار شدن ( سرکجي )  
3- شمشيري شدن                   4- بالازدگي  
5- پائين زدگي                   6- تورفتگي و شکم دادگي  
 
ج ) عيوب مرحله بافت و پرداخت فرش
1- پوکي                         2- چند چين يک پود  
3- دودست شدن                   4- کيسي  
5- لوچه داشتن                    6- ذرتي شدن  
7- بره بره شدن                    8- ترکيدگي فرش 
9- رهاکردن سرپود حين بافت فرش ماشینی
10-    ترنج دار شدن                   11- لوله شدن  
12-    شکستگي ( شکست فيزيکي ) 
13-    گره جفتي  
14-    شيرازه ( کناره پيچ ) بعد از اتمام بافت فرش  
15-    عدم پيش کشي  
16-    دو دست شدن بافت  
 
د) عيوب مربوط به طرح ونقش فرش 

1- عدم اصالت طرح و رنگ  
2-    عدم تناسب عناصر طرح با ابعاد فرش  
3-    يک اندازه نبودن واگيزه هاي فرش  
4-    عدم پخش صحيح عناصر و نگاره هاي فرش ( خلوتي و يا تراکم نقوش )  5- عدم تناسب طرح با رج شمار  
6-    عدم تناسب عناصر و نگاره هاي طرح با يکديگر  
7-    عدم پخش صحيح رنگها در نقشه  
8-    شکستگي بندها ، خطوط منحني و گلها  
 
1- بالا زدگي :  
زياد شدن طول بيش از اندازه موردنظر  
الف ) ضخيم بودن بيش از حد چله ، پود يا خامه نسبت به رجشمار   ب ) شل بودن چله ها   ج ) دفتين زدن کم   د) دو دست شدن بافت   ه ) تراکم ( پربودن ) چله ها  
 
2- پائين زدگي ( کوبيدگي ) : 
کمتر شدن طول فرش از اندازه واقعي  
الف ) نازك بودن بيش از حد چله ، پود يا خامه نسبت به رجشمار   ب ) سفت بودن چله ها بيش از حد لازم   ج ) دفتين زدن زياد   د ) دودست شدن بافت   ه ) با فاصله بودن چله ها  
 
3- کج شدن فرش  
خارج شدن از چهارچوب گونيا نبودن گوشه ها  
الف ) کج بودن دار ، موازي نبودن سردار و زيردار موازي نبودن راست روها – گونيا نبودن دار   ب ) کج بودن مهار اوليه فرش  
ج ) عدم دقت در پائين کشي يا دار گرداني  
 
4- لوچه ( کج شدن لبه فرش ) :  
بيرون زدن يک گوشه فرش هم از طول هم از عرض  
الف ) شل بودن يک گوشه فرش هم از طول هم از عرض  
ب ) بريدن نادرست چله هاي فرش از يک طرف ، در حالي که چله ها سفت هستند ، باعث مي شود فشار روي چله ها و گره هاي طرف ديگر بيشتر شده وگوشه ديگر فرش بيرون زدگي پيدا کند.  
لذا جهت پيشگيري ، پيش از بريدن ، چله ها را شل مي کنند . يا چله ها را به چند قسمت تقسيم کرده و بريدن را از وسط شروع کرده و به فواصل 10 سانتي متر از طرفين مي برند.  
 
5- تورفتگي و شکم دادگي :  
تو رفتگي ، شک دادگي و صاف نبودن کناره فرش  
الف ) پودکشي نامناسب وزياد کشيدن پود باعث جمع شدن و کم کشيدن پود باعث بيرون زدن عرض فرش مي شود.  
ب ) پرتاب بودن پود ضخيم   ج ) شل بودن چله ها در کنار فرش   د) نداشتن کوجي ( در دارهاي فاقد کوجي )   ه ) عدم پخش چله بطور مناسب در سردار  
 
6- کيسي : 
بادکردن يک قسمت فرش  
الف ) زياد کشيدن پود در پائين و بالاي فرش وجمع شدن گليم بافي اول و آخر فرش   ب ) شل وسفت شدن چله ها هنگام بافت  
‌ج    ) استفاده مواد اوليه مصنوعي ، چله و پود پنبه پلي استر باعث مي شود فرش ماشینی هنگام استفاده کيس بخورد . 
‌د    ) مدور نبودن زير دار  
‌ه    ) عدم رعايت دوخت صحيح فرش به زيردار در هنگام پائين کشي  
‌و    ) قرار گرفتن پرز و يا هر شيء اضافي در هنگام لوله شدن فرش به دور زيردار  
 
7- سرپود :  
بيرون زدن سرپود بين پرزها ( عيب مرحله بافت ) در مرحله پرداخت .  
الف ) رها کردن سرپود در بين پرزها  
ب ) استفاده از دفتين نامناسب يا کوبيدن نامناسب که باعث پاره شدن پودها مي شود . 
 
 
8- ترنج داشتن :  
جابجا شدن ترنج از مرکز فرش  
الف ) اگر از بالا زدگي و پائين زدگي در فرش کنترل نشود و بعد از بافت ، فرش اضافه طول يا کاهش طول پيدا مي کند و باعث مي شود ترنج در مرکز فرش قرار نگيرد.  
ب ) يکنواخت نبودن فاصله چله ها و مشخص نبودن چله وسط   ج) دودست شدن بافت  
د ) تغيير ضخامت نخ پود يا خامه مصرفي در انتهاي نيمه اول يا ابتداي نيمه دوم فرش   ه ) افزودن ويا کاستن رج هاي فرش  
روش هاي تشخيص : با نگاه کردن ، با تا کردن فرش ، با اندازه گيري توسط متر  
 
9- عدم تقارن يک طرح در قسمتهاي ديگر فرش :  
براي جلوگيري از اين عيب ، بايد چله ها نشان گذاري شده و فاصله نشان ها با هم برابر باشند. نقشه خواني از تار وسط شروع شده و بالا زدگي و پائين زدگي در چند رج اول کنترل شود.  
الف ) بالا زدگي و پائين زدگي در ابتداي فرش   ب ) پر وتنک بودن چله ها  
ج ) نقشه خواني غلط يا غلط بافي نقشه  
 
10- لول شدن ( پيچيدگي کناره هاي فرش ) :  
پيچيدن کناره هاي فرش به سمت داخل   الف ) پر تاب بودن پود ضخيم   ب) زياد کشيدن پود ضخيم   ج ) شدت ضربان دفتين  
د ) ضخيم بودن بيش از حد خامه  
 
11-  پوکي فرش :  
مقدار تراك پرزها در فرش کاهش مي يابد  الف ) گره جفتي  
‌ب    ) بي گره بافي يا گره يو شکل 
‌ج    ) عدم تناسب ضخامت خامه ( کاسته شدن ) نسبت به ضخامت نخ چله و پود ( افزايش آنها )   د ) عدم تناسب وزن ( کم شدن ) فرش نسبت به ابعاد  
 
12-  شل بودن فرش :  
الف) استفاده از مواد اوليه نامرغوب   ب ) دفتين زدن کم ويا بد دفتين زدن  
ج ) عدم استفاده از پود نازك و چند چين بودن پود  
 
13-    بره بره شدن :  
نايکنواختي درر ارتفاع پرز فرش  
الف ) استفاده از قيچي نامناسب با رج شمار   ب ) استفاده از قيچي کند   ج)بي دقتي در بريدن پرز فرش  
( قيچي بايد به موازات فرش گرفته شود و زاويه نداشته باشد ) 
 
14-    ذرتي شدن  : 
کوتاه شدن بيش از حد پرز فرش در مرحله پرداخت   الف ) استفاده از قيچي نامناسب با رجشمار فرش  
ب ) زياد قيچي کردن پرز فرش و ديده شده تارها و پودها  
 
15-  رگه دارشدن ودو رنگي فرش :  
تغيير رنگ خامه در يک قسمت از فرش   الف ) عدم تهيه مواد اوليه به مقدار مناسب   ب ) عدم رنگرزي مناسب خامه  
ج ) جابجايي رنگها در نقشه خواني ونقشه بافي  
د) زياد طول کشيدن زمان بافت ( فرشي که زياد روي دار بماند به مرور زمان و تأثير گرما و رطوبت دچار دو رنگي مي شود )  
ه ) استفاده از مواد رنگزا و يا مواد اوليه نامرغوب  
 
16-    چند چين يک پود :  
زدن پود نازك هرچند رج يکبار  
وظيفه پود نازك در بافت فرش ، اتصال و دوخت تمامي چله ها به يکديگر مي باشد.  
 
17-    سره :  
اگر فرش را از قسمت طولي از وسط تا کنيم ، عرض يک سره فرش بلندتر يا کوتاه تر از سره ديگر( سره عرضي ) مي شود.  
الف ) عدم دقت ومهارت بافنده در کشش پود   ب ) سفت گرفتن چله ها  
‌ج    ) پخش نشدن درست چله ها در سردار  
‌د    ) استفاده از چله نازکتر يا ضخيم تر از رجشمار فرش در يک طرف فرش نسبت به طرف ديگر آن  
 
18- شانه دار شدن ( سرکجي ) :  
اگر طول يک طرف فرش از طول طرف ديگر آن کوتاه تر يا بلندتر باشد.  
الف ) تراکم زياد چله ها در يک طرف فرش   ب ) شل بودن چله ها در يک طرف دار   ج ) عدم يکنواختي در کوبيدن دفه ( دفتين )   د ) موازي نبودن سردار و زير دار  
ه ) سفت نمودن بيش از حد گوه ها و پيچ هاي تعبيه شده در سردار  
 
19-    شمشيري شدن  :  
فرورفتگي و بيرون زدگي پائين و يا بالاي فرش   الف ) شل بودن قسمت گليم باف فرش   ب ) تناسب گليم باف نسبت به ابعاد فرش   ج ) انحنا داشتن و کج بودن زيردار  
 
20-    خلوتي و يا تراکم نقوش :  
عدم تناسب مطلوب پخش گلها و ديگر نقوش مورد استفاده در متن فرش   الف ) خلوت بودن نقشه  
ب ) عدم مهارت بافنده در بافت نقشه هاي پر و شلوغ  
لازم به ذکر است انواع لچک ترنج هاي کف ساده از اين امر مستثني مي باشند.  
 
21-  بدنما شدن پشت فرش ( پود نما شدن ) :  
خط سفيدي از پشت فرش بين رج ها ديده مي شود. پود نازك از پشت فرش بيرون مي زند.  
الف ) سفت زدن پود نازك  
ب ) کلفت تر بودن پود ضخيم بيش از حد لازم نسبت به رجشمار فرش   ج ) دفتين زدن کم   د ) پيشکشي نکردن گره ها  
ه ) شل زدن بيش از حد پود نازك  
 
22-  شيرازه نامناسب :  
الف ) نايکنواختي وناصاف پيچيدن شيرازه يا کناره پيچ ، با ضخامت هاي مختلف   ب ) عدم دقت در کشش پود ضخيم يانخ شيرازه در هر رج

محمد رضا عابد

برچسب :
فرش,مرجوعی,فرش ماشینی
نـظـرات
نام و نام خانوادگی : *
عنوان مطلب :
نظر شما : *
دیگر مطالب کاربردی
شستشوی تابلو فرش ماشینی
انتخاب فرش مناسب دکوراسیون
مقایسه ی فرش ماشینی با فرش دست بافت
شاخص انتخاب فرش ماشینی چیست ؟
تفاوت فرش اکریلیک و پلی استر
ادامه
نماد اعتماد الکترونیک
ستاد ساماندهی
logo-samandehi
clear-bug-div
 فرش کاشان   با ارائه ی بستری مناسب با نام  فروشگاه فرش کاشان   برای  خرید فرش ماشینی   شرکت های  تولید فرش   درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان  است که مجموعه تولیدات  صنایع فرش ایران  را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به  بازار فرش  و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  یکی از مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه  ،   فرش 700 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با قیمت تخفیفی و فرش تولیدی است.  ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و در  خرید فرش کاشان  ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت  قالیچه فرش  و  کناره فرش  در سایت خرید فرش ماشینی عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل  فرش سرمه ای  ،  فرش کرم  فرش گردویی  ،  فرش روناسی  فرش آبی فیروزه ای   فرش بادامی  است که در مجموعه بازار فرش با ابعاد  فرش 12 متری  ،  فرش 9 متری  ،  فرش 6 متری  و قالیچه و کناره تولید می شود.  کارخانه فرش  و  قالی کاشان  بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین  فروشگاه اینترنتی فرش  ایران است .  برای کلیه امور  صادرات فرش  و  خرید عمده فرش  می توانید با قسمت پشتیبانی تماس حاصل کنید.